Allergan-klinikkfinner – Vilkår for bruk.

1. GENERELT:

Les og sett deg godt inn i disse vilkårene for bruk før du åpner eller bruker klinikkfinneren. Ved å gå til eller bruke nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og godtatt disse vilkårene for bruk.

Klinikkfinneren er en nettbasert tjeneste som eies og administreres av Allergan (inkludert deres tilknyttede selskaper), og som gjør det mulig for deg å søke etter og kontakte det nærmeste stedet for estetisk behandling («klinikkfinneren»).

Allergan yter denne tjenesten til deg kun for å bedre tilgangen til behandling med god medisinsk standard og praksis og derfor bidra til å dekke behovet for nøyaktig, balansert og uavhengig informasjon og konsultasjon når det gjelder alternativer for ansiktsbehandling.

Du forstår at klinikkfinneren oppgir medisinske sentre som er validert av Allergan som Allergan-kunder. Dette betyr at Allergan har verifisert de enkelte legenes eller medisinske sentrenes lisenser for å operere. Medisinske sentre som er oppført på listen, er ikke nødvendigvis forpliktet til å kjøpe Allergan-produkter. En oppføring i klinikkfinneren er kostnadsfri og basert på godkjenning fra den enkelte lege eller det medisinske senteret og på en avtale om at opplysningene deres vises i klinikkfinneren.

Klinikkfinneren gjøres tilgjengelig for deg uten avgift. De enkelte legene eller medisinske sentrene som er inkludert i klinikkfinneren, betaler ingen avgifter til Allergan for denne tjenesten.
Klinikkfinneren representerer ikke noe partnerskap, noen felles markedsføring eller felles promosjoner for Allergan og de enkelte legene eller medisinske sentrene.
Informasjonen i klinikkfinneren er ikke et tilbud om salg eller en anbefaling av noe produkt eller noen tjeneste som leveres av Allergan eller Allergans kunder eller tredjeparts medisinske sentre som bruker Allergan-produkter.

2. BRUK:

Du må bruke klinikkfinneren på en måte som oppfyller alle gjeldende lover, regler og forskrifter. Hvis du opptrer i strid med begrensninger i disse vilkårene, godtar du å holde Allergan skadesløse for alle tap, kostnader eller skader, inkludert rimelige advokathonorarer som Allergan har pådratt seg i forbindelse med eller på grunn av dette misligholdet.

3. FRASKRIVELSE AV GARANTIER:

Du godtar at klinikkfinneren gjøres tilgjengelig «som den er» og «som den gjøres tilgjengelig» uten noen form for garanti. Allergan fraskriver seg alle garantier når det gjelder tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et formål, fravær av datavirus og fravær av krenkelse av tredjeparts rettigheter når det gjelder klinikkfinneren, i den mest omfattende grad som er tillatt etter gjeldende lover og forskrifter.

Du forstår og godtar at Allergan ved å oppgi en enkelt lege eller et medisinsk senter (inkludert dets medisinske stab og andre medarbeidere) eller ved å publisere opplysninger om slike enkeltleger og -sentre, ikke bifaller, sertifiserer, evaluerer, promoterer eller støtter dem eller på andre måter anbefaler deg å konsultere eller bruke tjenestene til slike leger eller sentre spesielt, og Allergan bekrefter heller ikke og påstår ikke at noen av disse enkeltlegene eller -sentrene er kvalifiserte, kapable og kompetente til å gi deg den medisinske behandlingen og utfallene du forventet.

Allergan vil kun anbefale deg å drøfte dine medisinske estetiske interesser for ansiktsinjeksjonsbehandlinger med kvalifisert personell, og at du passer på å innhente tilstrekkelig og tilfredsstillende informasjon før du treffer en beslutning om behandlingen din.

4. RISIKO:

Du bærer selv all risiko ved bruken av klinikkfinneren. All informasjon og/eller alt annet innhold du har fått tilgang til og brukt mens du brukte klinikkfinneren, brukes utelukkende på din egen risiko, og du har det hele ansvaret for alle kostnader, skadeserstatninger, tap og krav som du måtte oppleve på grunn av din bruk av klinikkfinneren.

5. ERSTATNINGSANSVAR:

Du forstår at Allergan stoler på erklæringer avgitt av tredjeparts medisinske sentre eller enkeltpersoner som er helsepersonell, når det gjelder nøyaktigheten av informasjonen som er oppgitt i klinikkfinneren. Allergan fraskriver seg derfor ethvert erstatningsansvar når det gjelder nøyaktighet og pålitelighet for slik informasjon, og dermed vil du være ansvarlig for alle direkte, indirekte, tilfeldige eller følgebaserte tap av overskudd, inntekt, kontrakter eller goodwill som følge av feil eller utelatelser i informasjon som er oppgitt i klinikkfinneren.

6. FRASKRIVELSE AV ERSTATNINGSANSVAR:

Allergan har ikke erstatningsansvar for direkte eller indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgebaserte tap av overskudd, inntekter, kontrakter eller goodwill som følge av tilgjengelighet eller avbrudd på nettstedet eller på grunn av stopp i arbeid, datasvikt, datavirus, tap av data eller på annen måte på grunn av bruken av dette nettstedet. I den maksimale grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver Allergan seg alt erstatningsansvar for feil eller utelatelser i enhver informasjon og alt av materiale eller funksjoner som finnes i klinikkfinneren samt alt erstatningsansvar for forsømmelser. Ingenting i disse vilkårene skal utelukke vårt erstatningsansvar for død eller personskade som måtte oppstå på grunn av forsømmelse fra vår side eller bedrageri i form av feilaktige opplysninger.

7. FJERNING AV MATERIALE FRA KLINIKKFINNEREN:

Selv om Allergan ikke påtar seg ansvar for å overvåke eller redigere materiale som er publisert i klinikkfinneren, vil Allergan, hvis vi blir gjort oppmerksom på upassende innhold, etter eget skjønn, forbeholde seg rett til å iverksette passende tiltak for å redigere eller om nødvendig fjerne slikt innhold.

8. OPPHAVSRETT:

Opphavsretten til materialet og innholdet i klinikkfinneren eies av eller er lisensiert til Allergan og er beskyttet av lovene om opphavsrett i Irland, internasjonale avtaler om opphavsrett og alle andre gjeldende lover for opphavsrett og åndsverk.

9. VAREMERKER:

Alle produktnavn, logoer og tjenester som vises på nettstedet, og som er identifisert med ® eller ™, eller som vises med en skrift som er forskjellig fra teksten omkring, er varemerker som er eid av eller lisensiert til Allergan eller våre tilknyttede selskaper, med mindre de på annen måte er identifisert som en annen enhets eiendom. Det er forbudt for deg å bruke disse varemerkene med mindre det er tillatt særskilt i disse vilkårene eller det er gitt særskilt tillatelse skriftlig fra Allergan, eller for å identifisere produktene eller tjenestene til Allergan. Visning av et varemerke som ikke er eid av oss, på vårt nettsted, betyr ikke at eieren av dette har gitt en lisens. Ingen krenkelse av varemerker er tilsiktet, og det blir ikke fremsatt noen påstand om at eieren av varemerket støtter Allergans produkter eller tjenester. Allergans visning av varemerket betyr tilsvarende ingen støtte til eller godkjenning av varemerkets eier, nettsted eller produkter og tjenester.

10. PERSONVERN:

Allergan oppfyller EUs personvernforordning GDPR og alle andre gjeldende lover om personvern, og alle personopplysninger som leveres til Allergan frivilling via klinikkfinneren, blir behandlet i samsvar med vår personvernerklæring. Bruken av klinikkfinneren krever ikke at du leverer personopplysninger til Allergan, men vi anbefaler at du går gjennom personvernerklæringen knyttet til Allergans nettsted, der klinikkfinneren er inkludert.

11. AVSLUTNING:

Din tilgang til og bruk av klinikkfinneren kan endres, begrenses eller avsluttes av Allergan med varsel med umiddelbar virkning når som helst og uansett grunn.

12. UTSKILLING:

Hvis en del av disse vilkårene blir erklært ugyldig, uansett grunn, av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal dette ikke påvirke gyldigheten av andre deler av vilkårene. Alle slike gjenværende deler skal gjelde fullt ut som om de ugyldige delene av vilkårene var fjernet.

13. ENDRINGER:

Allergan forbeholder seg rett til å endre klinikkfinneren og vilkårene som regulerer bruken av denne, når som helst uten forhåndsvarsel. Ved å skaffe deg tilgang til og bruke klinikkfinneren blir du automatisk bundet av slike endringer, og du bør derfor med jevne mellomrom besøke denne siden for å gå gjennom de gjeldende vilkårene.

14. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON:

Klinikkfinneren blir drevet i henhold til lover og forskrifter i Irland. Du godtar at irske domstoler vil ha jurisdiksjon i forhold til alle tvister eller krav knyttet til din bruk av dette nettstedet. Dette nettstedet er tiltenkt for bruk av innbyggere i [INCLUDE COUNTRY NAME], selv om brukere utenfor dette landet kan få tilgang.